เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวครบรอบ 34 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ที่หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และศักยภาพองค์กรที่นำองค์ความรู้สร้างผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ University Social Responsibility (USR) อันเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมแบบที่เริ่มต้นจากต้นเหตุ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานกว่า 40 คน

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  หมายถึงผู้ที่เริ่มหรือเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรกรรม การค้าปลีก การผลิต หรือการบริการ เพราะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มพูนศักยภาพการผลิต สร้างการจ้างงาน และการแข่งขันในตลาดโลก  สังคมที่อุดมความรู้จะก่อให้เกิดโอกาสเพื่อการประกอบการมากกว่าสังคมที่ขาดแคลนองค์ความรู้ ซึ่งที่ผ่านมาหลายคณะและหน่วยงาน ได้นำองค์ความรู้ที่ตนมีลงไปถ่ายทอดสู่ชมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยถูกนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงความจำพรมมิ จากคณะเภสัชศาสตร์, แอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมวัดความเอียงกระดูกสันหลัง และแอปพลิเคชันช่วยสื่อสารสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจระยะพักฟื้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะสหเวชศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวจากการแบ่งปันบนสังคมออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเล่าเรื่อง และโครงการเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์พิษณุโลก โครงการ  “การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมบนฐานชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด  BCG Economy สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากคณะศึกษาศาสตร์, ผลงาน NU Bio Bags และผลงาน Eco Wood นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากคณะวิทยาศาสตร์, โครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่ให้บริการใส่ฟันเทียมให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการตามโรงพยาบาลในระบบ จากคณะทันตแพทยศาสตร์, โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน จากคณะนิติศาสตร์, การจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ จากคณะเภสัชศาสตร์, การให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด การออกกำลังกายทางน้ำและฟิตเนส ณ อาคารธาราบำบัด จากคณะสหเวชศาสตร์

การบริการรับทดสอบความปลอดภัยในระดับก่อนคลินิก Pre-Clinical Testing Service ตามหลักการ OECD GLP จากสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย, โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย, โครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี จากกองบริการการศึกษา, การจัดการเรียนการสอน Work and Study เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับบริษัท เคอร์รี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน, อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาค ด้วยการผลักดันให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และสถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้างทางการเกษตร (อาคาร OASSAR) จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการวันนักการตลาด Marketing Day 2024 : Innovation for Good Health & Wellbeing ในวันที่ 5 ก.ค.2567 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, โครงการแข่งขัน “พิธีกรงานอีเวนต์ (Event MC the Idol)” ในวันที่ 12 ก.ค.2567 โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB), การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค.2567, โครงการวันมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 26 ก.ค.2567 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์, โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ” ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 ก.ค.2567, การจัดงานมหกรรมสุขภาพ Heathy Pre-Aging (ดูแลก่อนสูงวัย)ภายใต้แนวคิด “Care for Health Make a Better Society การดูแลสุขภาพ เสริมสร้างสังคมที่ดีขึ้น” ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก จัดโดยคณะสหเวชศาสตร์ และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ส.ค.2567 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวรยังคงได้รับความนิยมจากนักเรียนและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ให้บุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการประเมินจากองค์กรชั้นนำ ทั้งในและนอกประเทศมากมาย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ Healthy University Rating System (HURS) ระดับ 4 ดาว จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพแห่งอาเซียน นอกจากด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยนเรศวรยังตระหนักถึงการอยู่อย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสาธารณูปโภคครบครัน อาทิ รถไฟฟ้า สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามกีฬากลางแจ้ง-ในร่ม ที่จะบริการแก่นิสิตอย่างเพียงพอทั่วถึง และพร้อมใช้อยู่เสมอ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุข

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 34 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research University) และมีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ (University For Entrepreneurial Society) มุ่งมั่นตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า